top of page
工作坊
線上課程封面v2 (2).png
1 (2).png
2.png
3.png
課程銷售頁面圖片v2.gif
5 (1).png
9.png
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
10.png
11.png

依據過往教學經驗,最佳學習時間為兩個月,為了鼓勵你更有效率地完成學習,我們幫你把進度表安排好了!更棒的是可以參加挑戰計畫,只要挑戰成功,就能獲得「學徒計畫」的折扣碼折抵 6000 元!

線上課程封面v2 (2).png

🏃立刻「點擊下圖」加入理想生活的行列!

單購.png
bottom of page